Olika typer av bolagsformer


Allmänt om bolagsformer

Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för bolagsform är det bra att fundera på vad valet innebär för företaget, företagaren och ekonomin. De bolagsformer du kan läsa mer om här är aktiebolag, ekonomisk förening, enskild näringsidkare och handelsbolag/kommanditbolag.


Aktiebolag

Aktiebolag är den bolagsform som ger det största ekonomiska skyddet för privatpersonen, då det finns en klar skillnad mellan bolaget och dess ägare. Bolagets ägare har inflytande i företaget som motsvarar andelen aktier i företaget. För aktiebolag är det möjligt att ha brutet räkenskapsår, vilket kan underlätta den ekonomiska planeringen.


Bildande

Aktiebolaget är en juridisk person som har ett organisationsnummer, vilket fungerar som företagets identitetsbeteckning. Att företaget är en juridisk person innebär att företaget kan teckna avtal med andra parter. Aktiebolagets namn är skyddat i hela landet. Vi har hela tiden lagerbolag för omgående leverans.


Skyldigheter

Ett aktiebolag måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor som granskar bolagets redovisning en gång per år. Revisorn har också till uppgift att granska styrelsens och VD:s förvaltning av företaget.


Ansvar, risk och kapital

För att starta ett aktiebolag krävs en kapitalinsats på 100 000 kr för privata bolag och 500 000 kronor för publika bolag, vilket utgör grunden för aktiekapitalet. En aktieägares ansvar begränsas till det satsade kapitalet. Företagets ägare har inget personligt ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser. Aktiebolag är den företagsform som ger det största ekonomiska skyddet för privatpersoner, då det finns en klar skiljelinje mellan bolag och ägare. Aktiebolaget företräds av en styrelse och i vissa fall av en VD. Styrelsen ska bestå av en eller två ledamöter och minst en suppleant alternativt tre ledamöter och inget krav på suppleant. Det är möjligt för aktieägare att även sitta i styrelsen och vara VD för företaget. I enmansaktiebolag med en person som är ägare, styrelse och VD blir styrelsemöten och bolagsstämma en ren formalitet. Styrelsen och företagets VD har ett stort ansvar för företaget och vissa fall kan dessa personer bli personligt ansvariga för bolagets skulder. Aktieägarna har inflytande i bolaget genom att de på bolagsstämman väljer styrelse, revisor och sätter upp riktlinjer för företagets verksamhet.


Bolag i andra länder

Vi kan hjälpa er med bolag i flera länder som ex. Norge, Danmark, Tyskland, England, USA, Schweiz samt ett flertal sk skatteparadis. Utöver detta har vi ett brett kontaktnät med såväl banker som revisorer och olika typer av rådgivare.


Enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet, eller enskild firma som det också kallas, är en företagsform som är direkt kopplad till personen som driver företaget. Enskild näringsverksamhet drivs av en fysisk person som själv står för och driver företaget.


Bildande

Företagets verksamhet startar när försäljning av varor och/eller tjänster påbörjas. Innan verksamheten startas ska anmälan göras till Skatteverket. För enskild näringsverksamhet finns också möjlighet att registrera ett särskilt företagsnamn hos Bolagsverket, men det är i de flesta fall frivilligt. Om du väljer att registrera ditt företag hos Bolagsverket har du skydd för företagsnamnet enbart i det län företaget är registrerat. Företagets identitetsbeteckning är personnumret för den fysiska person som driver företaget.


Skyldigheter

Som enskild näringsverksamhet har du bokföringsskyldighet. Verksamheten redovisas per kalenderår och intäkterna deklareras i bilagor till din egen självdeklaration. Enskilda näringsverksamheter är skyldiga att upprätta ett årsbokslut, mindre verksamheter kan göra ett förenklat årsbokslut. I vissa fall ska årsredovisning och revisionsberättelse skicka in till Bolagsverket. I normalfallet finns inget krav på revisor.


Ansvar, risk och kapital

I enskild näringsverksamhet finns det ingen skiljelinje mellan företaget och företagaren. Företaget är ingen juridisk person. I de fall företaget går med förlust är företagaren skyldig att använda sina privata tillgångar för att täcka företagets skulder. Som enskild näringsidkare har du ett svagt ekonomiskt skydd och står personligen för de avtal företaget ingår med andra parter. Enskild näringsverksamhet kan även ha anställda. Som enskild näringsidkare har du bland annat möjlighet att avsätta vinstmedel skattemässigt för framtiden och kvitta underskott i nystartad verksamhet mot inkomst av tjänst eller framtida överskott.


Fördelar med enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet erbjuder dig som företagare möjligheten att börja i liten skala utan tillgång till större startkapital.


Handelsbolag och kommanditbolag

Bildande

Ett handelsbolag är en rörelse som drivs av minst två bolagsmän tillsammans. Handelsbolaget registreras hos Bolagsverket och Skatteverket. Företaget får ett organisationsnummer som fungerar som företagets identitetsbeteckning. Företagsnamnet på handelsbolaget är skyddat enbart i det län där företaget är registrerat.

Skyldigheter

Ett handelsbolag är bokföringsskyldigt och har krav på årsbokslut. Om någon utav bolagsmännen är privatperson ska räkenskapsåret vara detsamma som kalenderår. Intäkterna från handelsbolaget deklareras i den privata självdeklarationen. Handelsbolag med minst en juridisk person som bolagsman och större handelsbolag är skyldiga att upprätta årsredovisning och sända in den tillsammans med revisionsberättelse till Bolagsverket.


Ansvar, risk och kapital

I ett handelsbolag finns en viss skiljelinje mellan företaget och dess delägare. Ansvaret på bolagsmännen är dock stort, då det innebär ett privat ekonomiskt ansvar för den som går in som bolagsman i ett handelsbolag. Bolagsmännen i ett handelsbolag har ett personligt och solidariskt ansvar för företagets tillgångar och skulder. Bolagsmännen i ett handelsbolag bör upprätta ett skriftligt avtal, ett kompanjonsavtal, om samarbetet, för att det ska vara klart och tydligt för alla parter vad som gäller.


Kommanditbolag

Kommanditbolaget är en form av handelsbolag, där minst en (1) av bolagsmännen har ett begränsat ansvar, så kallad kommanditdelägare. Kommanditdelägaren svarar enbart för den kapitalinsats denne gjort i företaget. Minst en (1) av bolagsmännen ska vara komplementär och ansvara för bolagets skulder med hela sin förmögenhet.


Fördelar med handelsbolag

I ett handelsbolag är startkapitalet och insatsen så stort som bolagsmännen avtalar. Denna företagsform erbjuder en möjlighet att ha partners i bolaget.


Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är till för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Deltagandet i den ekonomiska föreningen ska leda till någon form av ekonomiskt utbyte för föreningens medlemmar. Medlemmarna ska delta i den ekonomiska föreningen som konsumenter, brukare eller leverantörer, med egen arbetsinsats eller genom att nyttja föreningens tjänster. Ekonomisk förening är den vanligaste företagsformen för kooperativ.


Bildande

En ekonomisk förening bildas av minst tre medlemmar, som kan vara fysiska eller juridiska personer. Själv bildandet av den ekonomiska föreningen sker genom att medlemmarna vid en konstituerande stämma beslutar att bilda föreningen, antar stadgar samt väljer styrelse och revisor. Föreningen är slutligen bildad när stadgar, protokoll och registreringsblankett är insänt till Bolagsverket för registrering. En ekonomisk förening är en juridisk person, som kan ingå avtal med utomstående. Föreningens namn är skyddat i hela landet.


Skyldigheter

En ekonomisk förening är skyldig att ha en revisor. I större ekonomiska föreningar ska revisorn vara godkänd eller auktoriserad, medan det för mindre ekonomiska föreningar räcker att ha en revisor som är kunnig för sitt uppdrag. Verksamheten i en ekonomisk förening ska vara industriellt, kommersiellt, finansiellt eller på annat sätt affärsmässigt organiserad. Medlemmarna i en ekonomisk förening är skyldiga att, på något sätt, aktivt delta i föreningens verksamhet för att främja föreningens ekonomiska intressen.


Ansvar, risk och kapital

I en ekonomisk förening begränsas medlemmarnas ansvar till det kapital som satsas i föreningen. Medlemmar i en ekonomisk förening kan vara både fysiska och juridiska personer, om inte föreningens stadgar säger annat. Föreningsstämman är den ekonomiska föreningens högsta beslutande organ. Vanligtvis har varje medlem rätt att delta och rösta på föreningsstämman. Föreningsstämman väljer styrelse och revisor, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen, ändring av stadgar, föreningens vinst/förlust och fastställer balans- och resultaträkning. Varje medlem i den ekonomiska föreningen betalar ett insatskapital och många ekonomiska föreningar har även en årlig medlemsavgift. Storleken på insatskapital och medlemsavgift beslutas av föreningsstämman. Det finns inget formellt krav på kapitalinsats.


Fördelar med ekonomisk förening

Som medlem i en ekonomisk förening finns en ekonomisk nytta av att vara del av föreningens verksamhet. Ekonomiska föreningar bygger, i de flesta fall, på demokrati och ansvarstagande. I de flertalet ekonomiska föreningar har varje medlem en (1) röst. En ekonomisk förening tillåts ha brutet räkenskapsår, vilket kan medföra fördelar.


Bolag24.com
  Tel: 08-41 00 94 90 bolag24@bolag24.com
Sidkarta   Fax: 08-519 801 06